PŘÍKLAD PROJEKTU VÝSADBY SADU

Návrh výsadby sadu Moravská Ostrava

Majitel: Novotný Jiří Ing., Ovocná 52, Moravská Ostrava, 70201 Ostrava

Zpracovatel návrhu: Ing. David Slavata, PhD. Tyršova 711/3, 74601 Opava, tel: 602504964

A. Zpráva

Ovocný sad bude vysázen v obci Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava na parcele p.č. 1313 a 1314, dle výpisu z KN se jedná o ornou půdu, která je pravidelně obhospodařována. Moravská Ostrava se nachází v nadmořské výšce 255 až 275 metrů nad mořem. Obě parcely tvoří dohromady pozemek pravidelného obdélníkového tvaru (viz obr. č. 1). Pozemek je situován severojižním směrem.  Celková výměra pozemků určená pro výsadbu sadu je 6940 m2.

BPEJ pozemků je 64300.  Bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do šestého klimatického regionu, který zahrnuje Moravskou bránu , Ostravskou pánev, část Podbeskydské pahorkatiny a malou část frýdlantského výběžku.  Jedná se o region mírně teplý a vlhký s průměrným úhrnem srážek 700mm až 900mm. Pravděpodobnost suchých období je v rozmezí 0 – 10%. Hlavní půdní jednotka, genetický půdní představitel tvoří hnědozem luvická oglejená (HNlg´), luvizem oglejená (LUg). Jedná se o slabě kyselou půdu s rozsahem PH 5,6 až 6,5. Pozemek leží v rovině, všesměrná expozice.

Budoucí sad bude přístupný po východní straně polní cestou v délce cca 95 metrů. Další přístup je možný ze severozápadního rohu, kde se nachází severozápadní zatravněný a zpevněný pás. Sad bude oplocen dočasnou oplocenkou v délce 309,2 metrů. Jako pletivo bude použita standardní lesní oplocenka pozinkovaná. Jako opory k úchytu pletiva budou použity modřínové hranoly o straně 5 cm a délce 2m. Hranoly budou zašpičatěné, zatlučené do hloubky cca 0,4 m. Viz obrázek č. 3.

Sad bude rozvržen tak, že z vnější strany prvního a posledního stromořadí bude vytvořen mezi stromořadím a plotem údržbový pás v šíří 4 metrů. Ze severní  a jižní strany sadu bude vytvořen mezi konci jednotlivých stromořadí a plotem (hranicí pozemku) údržbový pás v šíři 6 metrů. V sadu se bude nacházet 9 stromořadí, které budou pravidelně vysázeny ve vzdálenosti 5,7 metrů od sebe. V každé řadě bude vysázeno cca 18 ovocných stromků ve vzdálenosti 4,5 metru od sebe. Spon výsadby tedy bude 5,7m x 4,5m (viz obrázek č.2). Celkově se v sadu bude nacházet 162 ovocných stromků.

Postup výsadby ovocných stromků:

Při výsadbě se nejprve vyhloubí jamky na velikost danou kořenovým systémem vysazovaných stromků. Kořeny se v jamce volně rozmístí, nesmějí být vlivem malých rozměrů zmáčknuty nebo zkrouceny. Šířka jamky postačí o rozměrech 0,4-0,5 m a hloubka 0,4 m. Po vyhloubení jamek se natlučou individuální opory a provede se prohnojení (NPK, Cererit). Následně se provádí samotná výsadba ovocných stromků. Nakonec se provede individuální oplocení umělohmotným pletivem.

Každý ovocný stromek bude chráněn individuální oporou s plastovou síťkou. Individuální opora bude tvořena modřínovým hranolem zkoseným o straně 3,5 cm. Hranoly budou zatlučeny tak aby chránily stromek z jižní strany.  Plastová ochranná síťka bude připnuta k hranolu do výšky cca 0,5 metru. Hranol bude zatlučen do země do hloubky 0,3 metru. Viz obrázek č. 4. Po provedené výsadbě nebo v průběhu výsadby musí být sestříhány větve.

Doporučený druh ovoce a odrůda, podnož:

Pozemek je vhodný k výsadbě slivoní. Vzhledem k charakteristice lokality je možné sadit i pozdní odrůdy odolné proti šarce (Jojo, Top End, Top Hit, Haganta, případně jiné). Je vhodné použít při výsadbě dvě až tři různé odrůdy. Jako podnož může být použitý myrobalán nebo St. Julien.

Doba výsadby:

Výsadby bude provedena v podzimních měsících (konec října, listopad, začátek prosince) roku 2017 nebo v jarních měsících (březen, duben) 2018.

Následná údržba:

Bude prováděn pravidelný pokos s odklizením travní hmoty nebo mulčování s ponecháním travní hmoty na pozemku minimálně 2 x do roka. První kosení bude prováděno do konce května, druhý pokos do konce srpna.  Průběžně bude prováděna kontrola individuální ochrany stromků, budou odstraňovány plané obrosty, bude prováděn pravidelný střih vždy ke konci měsíce září daného roku.

B. Grafická dokumentace

Obr. 1: Celková situace a základní rozvržení výsadby sadu

 obr.1

 Obr. č. 2: Detail řad  stromků

Obr 2

 Obr. č. 3: Detail stavby dočasné oplocenky kolem sadu

obr. 3

 

Obr. č. 4: Detail vysazení ovocného stromku, opory ke stromku a síťky proti okusu

 Obr. 4

 C. Návrh rozpočtu – příklad (ceny jsou smyšlené)

Materiál

stromky: 162x10Kč =                                                                      1 620,-Kč

hranoly, opora ke stromkům: 162x10Kč =                                 1 620,-Kč

hranoly plot 103 x 35 =                                                                  3 605,-Kč

pletivo plot 309 x 10 =                                                                    3 090,-Kč

síťky: 162x15Kč =                                                                             2 430,-Kč

značkovač:                                                                                           200,-Kč

sponky, sponkovač:                                                                            500,-Kč

hnojivo NPK 60×5=                                                                             810,-Kč

Doprava:

doprava na místo                                                                             2 500,-Kč

malotraktor popojíždění:                                                                2 000,-Kč

Práce:

Stavění plotu:                                                                                      5 400,-Kč

Vyměření, kopání, zatloukání kůlů, sázení, síťkování:                   5 200,-Kč

Celkem:                                                                                            28 975,-Kč